iCMS

.Net Core应用框架Util介绍(五)

iCMS http://www.hlike.cn 2018-10-12 20:00 出处:网络 编辑:@iCMS
好喜欢专业转载优质博客文章的地方哦~

上篇简要介绍了Util在Angular Ts方面的封装情况,本文介绍Angular封装的另一个部分,即Html的封装。

标准组件与业务组件

对于管理后台这样的表单系统,你通常会使用Angular Material或Ng-Zorro这样的UI组件库,它们提供了标准化的UI组件

标准组件将Ts封装起来,以特定标签和属性的方式提供使用。

业务组件使用标准组件拼凑页面,并从服务端API获取数据绑定到页面上。

可以看出,标准组件是业务开发的基础,我们必须将标准组件的开发效率提升到极致。

使用标准组件的问题

直接使用原生标准组件有什么问题呢?

复杂的Html结构


现代流行的UI组件库,为了构造美观大气的视觉效果及增强组件的功能特性,一个组件需要组装多个Html元素来表达。在带来美观视觉体验的同时,也导致了Html结构变得很复杂。Angular Material是Google以Material设计风格开发的UI组件库。我们来看一个Angular Material文本框的例子。<mat-form-field><input matInput placeholder="Favorite food" value="Sushi"></mat-form-field>你看到了Angular Material文本框并不是一个input标签,input标签嵌套在mat-form-field标签内。这看上去并不算复杂,不过它只是最简单的情况,让我们增加两个特性。<mat-form-field><input matInput placeholder="测试一下" [(ngModel)]="value" ><mat-hint>哈哈</mat-hint><button mat-button *ngIf="value" matSuffix mat-icon-button (click)="value=''"><mat-icon>close</mat-icon></button></mat-form-field>我们在文本框的下方添加了提示文本,并在文本框右侧加了个按钮,你可以点击这个按钮清空文本框的内容。

.Net Core应用框架Util介绍(五)

你应该观察到Html结构变得稍微复杂了,让我们再添加两个特性。<mat-form-field><input matInput #testControl="ngModel" name="test" placeholder="金额" [(ngModel)]="value" required max="10"><span matPrefix>$ &nbsp;</span><span matSuffix>元</span><mat-hint>充值金额</mat-hint><button mat-button *ngIf="value" matSuffix mat-icon-button (click)="value=''"><mat-icon>close</mat-icon></button><mat-error *ngIf="testControl.hasError('max') && !testControl.hasError('required')">最大金额不能超过10元</mat-error><mat-error *ngIf="testControl.hasError('required')">这是一个必填项</mat-error></mat-form-field>现在在文本框的左侧加了一个美元符号,在文本框右侧添加了后缀“元”,另外添加了必填和最大值验证。

.Net Core应用框架Util介绍(五)

这还只是一个不太复杂的文本框,Html居然这么长。组件标签结构成为前端业务开发的第一个关注点


繁琐的数据绑定


如果要绑定一些可选项到下拉列表,一种办法是硬编码。

<mat-form-field>

<mat-select placeholder="请选一个吧">

<mat-option value="1">A</mat-option>

<mat-option value="2">B</mat-option>

<mat-option value="3">C</mat-option>

</mat-select>

</mat-form-field>

这是具有三个选项的下拉列表。

.Net Core应用框架Util介绍(五)

如果我们要绑定56个民族,就需要硬编码56个选项,这确实可行,不过一个下拉框就60几行,占地太广,复制粘贴也不方便。

另外,下拉选项可能是动态的,这些可选值存储在数据库中。

数据绑定大多从服务端获取数据,绑定到组件上。

Angular提倡将数据访问与组件分离,这个设计理念被Angular Material这些标准组件库所遵循。

为了绑定数据,你首先需要发送一个Http请求,从服务端获取Json数据,转换为Ts对象,然后通过Angular提供的循环语法绑定上去。

<mat-form-field>

<mat-select placeholder="Favorite food">

<mat-option *ngFor="let food of foods" [value]="food.value">

{{food.viewValue}}

</mat-option>

</mat-select>

</mat-form-field>

Angular Material下拉列表能够分组,它与普通下拉列表的Html结构不同,如果服务端返回的数据格式不太友好,绑定起来将更加困难。

<mat-form-field>

<mat-select placeholder="Pokemon" [formControl]="pokemonControl">

<mat-option>-- None --</mat-option>

<mat-optgroup *ngFor="let group of pokemonGroups" [label]="group.name"

[disabled]="group.disabled">

<mat-option *ngFor="let pokemon of group.pokemon" [value]="pokemon.value">

{{pokemon.viewValue}}

</mat-option>

</mat-optgroup>

</mat-select>

</mat-form-field>

.Net Core应用框架Util介绍(五)

下拉列表并不是唯一需要数据绑定的组件,还有一些组件也需要,且它们更加复杂,比如树型控件,表格控件,树型表格控件等。


数据绑定成为前端业务开发的第二个关注点

低效的验证

验证是业务健壮性的基本保障,Angular Material表单组件提供了基本的验证方法。

<mat-form-field>

<input matInput name="test" [(ngModel)]="value" required>

</mat-form-field>

上面演示了设置必填项的方法,它相当简单,只要把required加到input标签上就好了。

遗憾的是,文本框虽然得到了验证,但却没有显示出任何错误提示消息。

通过添加一个mat-error标签,可以显示指定错误提示。

<mat-form-field>

<input matInput #control="ngModel" name="test" [(ngModel)]="value" required>

<mat-error *ngIf="control.hasError('required')">

这是一个必填项

</mat-error>

</mat-form-field>

如果组件上有两个验证条件,你需要添加两个mat-error标签。

<mat-form-field>

<input matInput #control="ngModel" name="test" [(ngModel)]="value" required max="10">

<mat-error *ngIf="control.hasError('max') && !control.hasError('required')">

最大值不能超过10

</mat-error>

<mat-error *ngIf="control.hasError('required')">

这是一个必填项

</mat-error>

</mat-form-field>

注意,为了让提示消息只在特定验证条件失败时才显示,你需要在mat-error标签上进行验证状态判断。

如果现在组件包含5个验证条件,mat-error和它上面的判断条件将变得相当复杂。

另一方面,客户端脚本验证只是为了提升用户体验,用户可以绕过界面直接请求你的服务端,所以真正的验证必须在服务端完成。

这样一来,验证需要在客户端和服务端编写两次,这造成了双倍的工作量。

当需求发生变动,服务端和客户端的验证很难同步更新,维护变得更加困难。

验证成为前端业务开发的第三个关注点

解决方案

如果开发的时候,既不用关心Html的结构,又不用关注数据怎么绑定,验证还能自动完成,甚至连标签和它上面的属性也不用记忆,这就最理想不过了,该如何实现呢?

用Angular组件包装标准组件

首先我们需要用Angular组件对标准组件进行包装,以方便功能扩展,这个自定义组件称为包装器

封装Html复杂结构

我们把标准组件的Html标签包装起来,以属性的形式提供访问。

<mat-form-field>

<input matInput placeholder="测试一下" [(ngModel)]="value" >

<mat-hint>哈哈</mat-hint>

<button mat-button *ngIf="value" matSuffix mat-icon-button (click)="value=''">

<mat-icon>close</mat-icon>

</button>

</mat-form-field>

把上面标签包装后变成这样。

<mat-textbox-wrapperplaceholder="测试一下" [(ngModel)]="value" hint="哈哈" showClearButton="true"></mat-textbox-wrapper>

mat-hint标签现在被转换为hint属性,通过showClearButton属性来控制是否显示清空按钮,大幅提升了组件的易用性。

约定前后端数据格式

不论下拉列表,还是表格,甚至树型控件这些需要数据绑定的组件,都有一定规律可循。

当你一遍又一遍的复制粘贴,仔细观察这个机械乏味的绑定过程,不难抽取出公共元素,形成前后端数据绑定的通用数据格式。

一旦抽取出前后端通用数据格式,你只需将业务数据转换为通用格式,发送到客户端就自动绑定完成。

将数据操作内置到包装器

如果你曾经使用过EasyUi这样的组件库,定会发现它的数据绑定功能十分强大,这是因为它把数据操作内置到了标准组件中。

基于Angular低耦合设计原则,Angular Material标准组件并不会直接请求服务端,任何数据绑定工作都需要你手工完成,不过我们可以将数据操作内置到包装器。

一旦封装完成,数据绑定变得非常简单,比如设置一个url属性即可,服务端返回约定的数据格式。

<mat-select-wrapper url="/api/test"></mat-select-wrapper>

用TagHelper封装Angular组件

Angular包装器组件,大幅简化了标准组件的使用,但它提供的依然是Html,而自定义Html标签和属性没有什么提示,这意味着你如果记不住这些API,就需要随时欣赏API文档。

TagHelper终于闪亮登场。

强类型代码提示和编译时检查

一旦把Html标签封装成TagHelper,就可以跟API文档拜拜了,把代码提示点出来,慢慢选,只要你知道该组件确实有这功能,哪怕印象有点模糊也没关系。

Html标签和属性的拼写错误也将与你无缘,VS大哥会为你把关,代码健壮性将大幅提升。

.Net Core应用框架Util介绍(五)

Lambda表达式元数据解析

很多人已经认识到HtmlHelper或TagHelper的好处是强类型提示,不过这个认识还很肤浅。

TagHelper真正的威力来自Lambda表达式元数据解析,它提供了一个统一的抽象方式,自动设置表单组件的常规属性、验证,甚至数据绑定。

对于Angular Material表单组件,通常需要设置以下常规属性:

控件名称 name

占位文本 placeholder

双向绑定 ngModel

常规验证:

必填项验证 required

Email验证 email

最小长度验证 minlength

最大长度验证 maxlength

最小值验证 min

最大值验证 max

正则验证 pattern

几乎所有表单组件都需要设置这三个常规属性,而文本框更需要进行多种验证,虽然这些操作并不复杂,但由于一个表单界面包含很多组件,每个组件都要挨个设置,既浪费时间又枯燥乏味。

如果能够自动化设置这些常规属性和验证属性,虽然从单个组件看并不起眼,但从整个项目的角度,能大幅提升生产力。

Lambda表达式元数据解析,通过读取C#属性的类型信息以及相关的特性,能够自动化设置三大常规属性,以及对文本框实施多种验证,还解决了客户端与服务端验证无法同步的难题。

一旦用上Lambda表达式,界面标签将变得干净整洁,你的关注点将迅速转移到业务上。

.Net Core应用框架Util介绍(五)

上面的TagHelper标签生成的结果Html如下。

<mat-textbox-wrapper name="code" placeholder="应用程序编码" requiredMessage="应用程序编码不能为空" [(model)]="model&&model.code" [maxLength]="60" [required]="true"></mat-textbox-wrapper>

for指向了ApplicationDto对象的Code属性,下面是Code属性的定义。

.Net Core应用框架Util介绍(五)

从Code属性定义可以解析出该组件需要设置的常规属性和验证属性。

.Net Core应用框架Util介绍(五)

上面演示了文本框组件,对于单选框,多选框,下拉框等表单组件,都可以使用相同的方式,一个for属性,基础工作已经完成。

封装的弊端

看了前面的解决方案,你知道经过几层高强度封装后,组件将变得简单易用,不过在将这些方法应用到你的项目之前,你需要对这些方法有更深的了解。

任何事物都有其两面性,所谓此消彼长,在组件变得更加简单易用的同时,它的灵活性也在降低

包装器组件将Html结构封装起来,这会导致组件不再支持模板化,如果某个功能在你的包装器中未实现,那么不能通过在包装器标签内嵌套HTML的方式组合出新的功能。

封装包装器组件有相当多的讲究,特别是Angular Material这样的组件库在功能上几乎无法与EasyUi或Ext等企业级UI库相提并论,你必须在易用性和灵活性间进行平衡,对于像表格这样的重量级组件,很难封装到完全满足业务需求,这种情况下,你必须为其保留模板化能力。

另一方面,封装后的傻瓜式TagHelper,很容易把程序员惯坏,开发常用功能风升水起,一碰到超出框架范围的需求就变得束手无策,因为他们从来没有学习过原生的知识。

你团队的主力开发人员必须对原生技术有系统了解。

一旦功能超出框架范围,你必须有能力扩展框架,在必要的时候,直接使用原生Html进行开发,这时候你更能体会到TagHelper与Html混合编程的好处,既提升了常规功能的开发效率,又满足了复杂功能对操作体验的需求。

Util组件介绍

下面简要介绍Util中封装的几个常用组件,它们来自Angular Material或PrimeNg组件库。

文本框

前面已经展示过文本框的用法,除了常规属性设置和验证以外,for指向属性的数据类型会影响生成的文本框类型,比如属性为日期类型,文本框会变成一个日期选择控件。

/// <summary>

/// 创建时间

/// </summary>

[Display( Name = "创建时间" )]

public DateTime? CreationTime { get; set; }

<util-textbox for="CreationTime"></util-textbox>

生成的Html结果如下。

<mat-datepicker-wrapper name="creationTime" placeholder="创建时间" [(model)]="model&&model.creationTime"></mat-datepicker-wrapper>

.Net Core应用框架Util介绍(五)

下面再演示一下数值类型,添加了最大和最小值验证,并设置前缀文本和后缀图标。当属性为数值类型时,文本框只能输入数字。

/// <summary>

/// 金额

/// </summary>

[Required( ErrorMessage = "必须填写金额" )]

[Range(10,50,ErrorMessage = "有效金额在10到50之间")]

[Display( Name = "金额" )]

public decimal Money { get; set; }

.Net Core应用框架Util介绍(五)

生成的Html结果如下。

<mat-textbox-wrapper type="number" name="money" placeholder="金额" [(model)]="model&&model.money"

startHint="a" endHint="b" prefixText="$" suffixFontAwesomeIcon="fa-apple"

[required]="true" requiredMessage="必须填写金额"

[min]="10" [max]="50" minMessage="有效金额在10到50之间" maxMessage="有效金额在10到50之间">

</mat-textbox-wrapper>

来看看执行效果。

.Net Core应用框架Util介绍(五)

下拉列表

下拉列表的封装,重点在于数据绑定

绑定枚举

下面演示如何把民族枚举绑定到下拉列表。

C#代码如下。

.Net Core应用框架Util介绍(五)

.Net Core应用框架Util介绍(五)

1 /// <summary>

2 /// 民族

3 /// </summary>

4 public enum Nation {

5 /// <summary>

6 /// 汉族

7 /// </summary>

8 [Description( "汉族" )]

9 Hz = 0,

10 /// <summary>

11 /// 蒙古族

12 /// </summary>

13 [Description( "蒙古族" )]

14 Mgz = 1,

15 /// <summary>

16 /// 回族

17 /// </summary>

18 [Description( "回族" )]

19 HuiZ = 2,

20 /// <summary>

21 /// 藏族

22 /// </summary>

23 [Description( "藏族" )]

24 Zz = 3,

25 /// <summary>

26 /// 维吾尔族

27 /// </summary>

28 [Description( "维吾尔族" )]

29 Wwez = 4,

30 /// <summary>

31 /// 苗族

32 /// </summary>

33 [Description( "苗族" )]

34 Mz = 5,

35 /// <summary>

36 /// 彝族

37 /// </summary>

38 [Description( "彝族" )]

39 Yz = 6,

40 /// <summary>

41 /// 壮族

42 /// </summary>

43 [Description( "壮族" )]

44 ZhuangZ = 7,

45 /// <summary>

46 /// 布依族

47 /// </summary>

48 [Description( "布依族" )]

49 Byz = 8,

50 /// <summary>

51 /// 朝鲜族

52 /// </summary>

53 [Description( "朝鲜族" )]

54 Cxz = 9,

55 /// <summary>

56 /// 满族

57 /// </summary>

58 [Description( "满族" )]

59 ManZ = 10,

60 /// <summary>

61 /// 侗族

62 /// </summary>

63 [Description( "侗族" )]

64 Tz = 11,

65 /// <summary>

66 /// 瑶族

67 /// </summary>

68 [Description( "瑶族" )]

69 YaoZ = 12,

70 /// <summary>

71 /// 白族

72 /// </summary>

73 [Description( "白族" )]

74 Bz = 13,//baizu

75 /// <summary>

76 /// 土家族

77 /// </summary>

78 [Description( "土家族" )]

79 Tjz = 14,

80 /// <summary>

81 /// 哈尼族

82 /// </summary>

83 [Description( "哈尼族" )]

84 Hnz = 15,

85 /// <summary>

86 /// 哈萨克族

87 /// </summary>

88 [Description( "哈萨克族" )]

89 Hskz = 16,

90 /// <summary>

91 /// 傣族

92 /// </summary>

93 [Description( "傣族" )]

94 Dz = 17,

95 /// <summary>

96 /// 黎族

97 /// </summary>

98 [Description( "黎族" )]

99 Lz = 18,

100 /// <summary>

101 /// 傈僳族

102 /// </summary>

103 [Description( "傈僳族" )]

104 Lsz = 19,

105 /// <summary>

106 /// 佤族

107 /// </summary>

108 [Description( "佤族" )]

109 Wz = 20,

110 /// <summary>

111 /// 畲族

112 /// </summary>

113 [Description( "畲族" )]

114 Sz = 21,

115 /// <summary>

116 /// 高山族

117 /// </summary>

118 [Description( "高山族" )]

119 Gsz = 22,

120 /// <summary>

121 /// 拉祜族

122 /// </summary>

123 [Description( "拉祜族" )]

124 Lhz = 23,

125 /// <summary>

126 /// 水族

127 /// </summary>

128 [Description( "水族" )]

129 ShuiZ = 24,

130 /// <summary>

131 /// 东乡族

132 /// </summary>

133 [Description( "东乡族" )]

134 Dxz = 25,

135 /// <summary>

136 /// 纳西族

137 /// </summary>

138 [Description( "纳西族" )]

139 Nxz = 26,

140 /// <summary>

141 /// 景颇族

142 /// </summary>

143 [Description( "景颇族" )]

144 Jpz = 27,

145 /// <summary>

146 /// 柯尔克孜族

147 /// </summary>

148 [Description( "柯尔克孜族" )]

149 Kekzz = 28,

150 /// <summary>

151 /// 土族

152 /// </summary>

153 [Description( "土族" )]

154 TuZ = 29,

155 /// <summary>

156 /// 达斡尔族

157 /// </summary>

158 [Description( "达斡尔族" )]

159 Dwez = 30,

160 /// <summary>

161 /// 仫佬族

162 /// </summary>

163 [Description( "仫佬族" )]

164 Mlz = 31,

165 /// <summary>

166 /// 羌族

167 /// </summary>

168 [Description( "羌族" )]

169 Qz = 32,

170 /// <summary>

171 /// 布朗族

172 /// </summary>

173 [Description( "布朗族" )]

174 Blz = 33,

175 /// <summary>

176 /// 撒拉族

177 /// </summary>

178 [Description( "撒拉族" )]

179 Slz = 34,

180 /// <summary>

181 /// 毛南族

182 /// </summary>

183 [Description( "毛南族" )]

184 Mnz = 35,

185 /// <summary>

186 /// 仡佬族

187 /// </summary>

188 [Description( "仡佬族" )]

189 Ylz = 36,

190 /// <summary>

191 /// 锡伯族

192 /// </summary>

193 [Description( "锡伯族" )]

194 Xbz = 37,

195 /// <summary>

196 /// 阿昌族

197 /// </summary>

198 [Description( "阿昌族" )]

199 Acz = 38,

200 /// <summary>

201 /// 普米族

202 /// </summary>

203 [Description( "普米族" )]

204 Pmz = 39,

205 /// <summary>

206 /// 塔吉克族

207 /// </summary>

208 [Description( "塔吉克族" )]

209 Tjkz = 40,

210 /// <summary>

211 /// 怒族

212 /// </summary>

213 [Description( "怒族" )]

214 Nz = 41,

215 /// <summary>

216 /// 乌孜别克族

217 /// </summary>

218 [Description( "乌孜别克族" )]

219 Wzbkz = 42,

220 /// <summary>

221 /// 俄罗斯族

222 /// </summary>

223 [Description( "俄罗斯族" )]

224 Elsz = 43,

225 /// <summary>

226 /// 鄂温克族

227 /// </summary>

228 [Description( "鄂温克族" )]

229 Ewkz = 44,

230 /// <summary>

231 /// 德昂族

232 /// </summary>

233 [Description( "德昂族" )]

234 Daz = 45,

235 /// <summary>

236 /// 保安族

237 /// </summary>

238 [Description( "保安族" )]

239 Baz = 46,

240 /// <summary>

241 /// 裕固族

242 /// </summary>

243 [Description( "裕固族" )]

244 Ygz = 47,

245 /// <summary>

246 /// 京族

247 /// </summary>

248 [Description( "京族" )]

249 Jz = 48,

250 /// <summary>

251 /// 塔塔尔族

252 /// </summary>

253 [Description( "塔塔尔族" )]

254 Ttrz = 49,

255 /// <summary>

256 /// 独龙族

257 /// </summary>

258 [Description( "独龙族" )]

259 Dlz = 50,

260 /// <summary>

261 /// 鄂伦春族

262 /// </summary>

263 [Description( "鄂伦春族" )]

264 Elcz = 51,

265 /// <summary>

266 /// 赫哲族

267 /// </summary>

268 [Description( "赫哲族" )]

269 Hzz = 52,

270 /// <summary>

271 /// 门巴族

272 /// </summary>

273 [Description( "门巴族" )]

274 Mbz = 53,

275 /// <summary>

276 /// 珞巴族

277 /// </summary>

278 [Description( "珞巴族" )]

279 Lbz = 54,

280 /// <summary>

281 /// 基诺族

282 /// </summary>

283 [Description( "基诺族" )]

284 Jnz = 55

285 }

民族枚举

/// <summary>

/// 民族

/// </summary>

[Required( ErrorMessage = "必须选择一个民族" )]

[Display( Name = "民族" )]

[DataMember]

public Nation Nation { get; set; }

TagHelper代码如下。

<util-select for="Nation"></util-select>

生成的Html如下,可以看出,民族可选项被硬编码到Html标签中。

<mat-select-wrapper name="nation" placeholder="民族" requiredMessage="必须选择一个民族" [(model)]="model&&model.nation"

[dataSource]="[{'text':'汉族','value':0,'sortId':0},{'text':'蒙古族','value':1,'sortId':1},{'text':'回族','value':2,'sortId':2},{'text':'藏族','value':3,'sortId':3},{'text':'维吾尔族','value':4,'sortId':4},{'text':'苗族','value':5,'sortId':5},{'text':'彝族','value':6,'sortId':6},{'text':'壮族','value':7,'sortId':7},{'text':'布依族','value':8,'sortId':8},{'text':'朝鲜族','value':9,'sortId':9},{'text':'满族','value':10,'sortId':10},{'text':'侗族','value':11,'sortId':11},{'text':'瑶族','value':12,'sortId':12},{'text':'白族','value':13,'sortId':13},{'text':'土家族','value':14,'sortId':14},{'text':'哈尼族','value':15,'sortId':15},{'text':'哈萨克族','value':16,'sortId':16},{'text':'傣族','value':17,'sortId':17},{'text':'黎族','value':18,'sortId':18},{'text':'傈僳族','value':19,'sortId':19},{'text':'佤族','value':20,'sortId':20},{'text':'畲族','value':21,'sortId':21},{'text':'高山族','value':22,'sortId':22},{'text':'拉祜族','value':23,'sortId':23},{'text':'水族','value':24,'sortId':24},{'text':'东乡族','value':25,'sortId':25},{'text':'纳西族','value':26,'sortId':26},{'text':'景颇族','value':27,'sortId':27},{'text':'柯尔克孜族','value':28,'sortId':28},{'text':'土族','value':29,'sortId':29},{'text':'达斡尔族','value':30,'sortId':30},{'text':'仫佬族','value':31,'sortId':31},{'text':'羌族','value':32,'sortId':32},{'text':'布朗族','value':33,'sortId':33},{'text':'撒拉族','value':34,'sortId':34},{'text':'毛南族','value':35,'sortId':35},{'text':'仡佬族','value':36,'sortId':36},{'text':'锡伯族','value':37,'sortId':37},{'text':'阿昌族','value':38,'sortId':38},{'text':'普米族','value':39,'sortId':39},{'text':'塔吉克族','value':40,'sortId':40},{'text':'怒族','value':41,'sortId':41},{'text':'乌孜别克族','value':42,'sortId':42},{'text':'俄罗斯族','value':43,'sortId':43},{'text':'鄂温克族','value':44,'sortId':44},{'text':'德昂族','value':45,'sortId':45},{'text':'保安族','value':46,'sortId':46},{'text':'裕固族','value':47,'sortId':47},{'text':'京族','value':48,'sortId':48},{'text':'塔塔尔族','value':49,'sortId':49},{'text':'独龙族','value':50,'sortId':50},{'text':'鄂伦春族','value':51,'sortId':51},{'text':'赫哲族','value':52,'sortId':52},{'text':'门巴族','value':53,'sortId':53},{'text':'珞巴族','value':54,'sortId':54},{'text':'基诺族','value':55,'sortId':55}]"

[required]="true">

</mat-select-wrapper>

执行效果如下。

.Net Core应用框架Util介绍(五)


绑定服务端数据

为了绑定服务端数据,必须约定通用数据格式,对于下拉列表,服务端C#是由Util.Item来完成的。

.Net Core应用框架Util介绍(五)

.Net Core应用框架Util介绍(五)

1 using System;

2 using Newtonsoft.Json;

3

4 namespace Util {

5 /// <summary>

6 /// 列表项

7 /// </summary>

8 public class Item : IComparable<Item> {

9 /// <summary>

10 /// 初始化

11 /// </summary>

12 /// <param name="text">文本</param>

13 /// <param name="value">值</param>

14 /// <param name="sortId">排序号</param>

15 /// <param name="group">组</param>

16 /// <param name="disabled">禁用</param>

17 public Item( string text,object value,int? sortId = null,string group = null,bool? disabled = null ) {

18 Text = text;

19 Value = value;

20 SortId = sortId;

21 Group = group;

22 Disabled = disabled;

23 }

24

25 /// <summary>

26 /// 文本

27 /// </summary>

28 [JsonProperty( "text",NullValueHandling = NullValueHandling.Ignore )]

29 public string Text { get; }

30

31 /// <summary>

32 /// 值

33 /// </summary>

34 [JsonProperty( "value",NullValueHandling = NullValueHandling.Ignore )]

35 public object Value { get; }

36

37 /// <summary>

38 /// 排序号

39 /// </summary>

40 [JsonProperty( "sortId",NullValueHandling = NullValueHandling.Ignore )]

41 public int? SortId { get; }

42

43 /// <summary>

44 /// 组

45 /// </summary>

46 [JsonProperty( "group",NullValueHandling = NullValueHandling.Ignore )]

47 public string Group { get; }

48

49 /// <summary>

50 /// 禁用

51 /// </summary>

52 [JsonProperty( "disabled",NullValueHandling = NullValueHandling.Ignore )]

53 public bool? Disabled { get; }

54

55 /// <summary>

56 /// 比较

57 /// </summary>

58 /// <param name="other">其它列表项</param>

59 public int CompareTo( Item other ) {

60 return string.Compare( Text,other.Text,StringComparison.CurrentCulture );

61 }

62 }

63 }

Util.Item

客户端Typescript定义了对应的结构。

.Net Core应用框架Util介绍(五)

.Net Core应用框架Util介绍(五)

1 //============== 列表=============================

2 //Copyright 2018 何镇汐

3 //Licensed under the MIT license

4 //================================================

5 import { ISort,sort } from '../core/sort';

6 import { util } from '../index';

7

8 /**

9 * 列表

10 */

11 export class Select {

12 /**

13 * 初始化列表

14 * @param items 列表项集合

15 */

16 constructor(private items: SelectItem[]) {

17 }

18

19 /**

20 * 转换为下拉列表项集合

21 */

22 toOptions(): SelectOption[] {

23 return this.getSortedItems().map(value => new SelectOption(value));

24 }

25

26 /**

27 * 获取已排序的列表项集合

28 */

29 private getSortedItems() {

30 return sort(this.items);

31 }

32

33 /**

34 * 转换为下拉列表组集合

35 */

36 toGroups(): SelectOptionGroup[] {

37 let result: SelectOptionGroup[] = new Array<SelectOptionGroup>();

38 let groups = util.helper.groupBy(this.getSortedItems(),t => t.group);

39 groups.forEach((items,key) => {

40 result.push(new SelectOptionGroup(key,items.map(item => new SelectOption(item)),false));

41 });

42 return result;

43 }

44

45 /**

46 * 是否列表组

47 */

48 isGroup(): boolean {

49 return this.items.every(value => !!value.group);

50 }

51 }

52

53 /**

54 * 列表项

55 */

56 export class SelectItem implements ISort {

57 /**

58 * 文本

59 */

60 text: string;

61 /**

62 * 值

63 */

64 value;

65 /**

66 * 禁用

67 */

68 disabled?: boolean;

69 /**

70 * 排序号

71 */

72 sortId?: number;

73 /**

74 * 组

75 */

76 group?: string;

77 }

78

79 /**

80 * 下拉列表项

81 */

82 export class SelectOption {

83 /**

84 * 文本

85 */

86 text: string;

87 /**

88 * 值

89 */

90 value;

91 /**

92 * 禁用

93 */

94 disabled?: boolean;

95

96 /**

97 * 初始化下拉列表项

98 * @param item 列表项

99 */

100 constructor(item: SelectItem) {

101 this.text = item.text;

102 this.value = item.value;

103 this.disabled = item.disabled;

104 }

105 }

106

107 /**

108 * 下拉列表组

109 */

110 export class SelectOptionGroup {

111 /**

112 * 初始化下拉列表组

113 * @param text 文本

114 * @param value 值

115 * @param disabled 禁用

116 */

117 constructor(public text: string,public value: SelectOption[],public disabled?: boolean) {

118 }

119 }

SelectItem

下面来演示一下用法。

先把Nation属性的类型改成int。

/// <summary>

/// 民族

/// </summary>

[Required( ErrorMessage = "必须选择一个民族" )]

[Display( Name = "民族" )]

[DataMember]

public int Nation { get; set; }

在WebApi控制器中,添加一个方法,用来获取民族枚举可选项。

通过Util.Helpers.Enum.GetItems方法可以提取出枚举项列表,返回值为List<Item>,这正是我们约定的标准格式,如果返回的是业务类型列表,应转换为List<Item>。

Success方法用来将List<Item>转换为前后端约定的标准结果类型Result。

/// <summary>

/// 获取民族可选项列表

/// </summary>

[HttpGet( "nationItems" )]

public IActionResult GetNationItems() {

List<Item> items = Util.Helpers.Enum.GetItems<Util.Biz.Enums.Nation>();

return Success( items );

}

再来看TagHelper标签,for属性承包了常规的机械工作,你将注意力集中在业务上,通过手工设置url属性来加载远程数据。

<util-select for="Nation" url="/api/test/nationItems"></util-select>

效果跟直接绑定枚举一样,不过生成的Html简单很多。

<mat-select-wrapper name="nation" placeholder="民族" requiredMessage="必须选择一个民族" url="/api/application/nationItems" [(model)]="model&&model.nation" [required]="true"></mat-select-wrapper>

上面演示的下拉列表并未分组,我们来改造一下,让它以分组显示。

/// <summary>

/// 获取民族可选项列表

/// </summary>

[HttpGet( "nationItems" )]

public IActionResult GetNationItems() {

var result = Util.Helpers.Enum.GetItems<Util.Biz.Enums.Nation>()

.GroupBy( t => Util.Helpers.String.PinYin( t.Text.Substring( 0,1 ) ) )

.SelectMany( t => t.ToList().Select( item => new Item( item.Text,item.Value,item.SortId,t.Key ) ) );

return Success( result );

}

Util包含大量有用的Helper,Util.Helpers.String.PinYin方法能够将汉字转换为拼音首字母缩写,使用GroupBy方法将民族拼音首字母进行分组,并转换为Item标准格式。

执行效果如下。

.Net Core应用框架Util介绍(五)

TagHelper没有任何变化,Angular Material下拉列表是否分组,其原生Html格式完全不同,但封装以后,你根本感觉不到它们的区别,你不需要编写任何一行Ts代码,就完成了分组下拉列表的绑定,你应该已经体会到封装的强大之处。

单选按钮

单选按钮和下拉列表类似,下面演示一下枚举绑定。

C#代码如下。

/// <summary>

/// 性别

/// </summary>

public enum Gender {

/// <summary>

/// 女

/// </summary>

[Description( "女士" )]

Female = 1,

/// <summary>

/// 男

/// </summary>

[Description( "先生" )]

Male = 2

}

/// <summary>

/// 性别

/// </summary>

[Display( Name = "性别" )]

public Gender Gender { get; set; }

TagHelper标签如下。

<util-radio for="Gender"></util-radio>

生成的Html标签如下。

<mat-radio-wrapper label="性别" name="gender" [(model)]="model&&model.gender" [dataSource]="[{'text':'女士',{'text':'先生','sortId':2}]">

</mat-radio-wrapper>

执行效果如下。

.Net Core应用框架Util介绍(五)

复选框

复选框用于操作布尔类型。

C#代码如下。

/// <summary>

/// 启用

/// </summary>

[Display( Name = "启用" )]

[DataMember]

public bool? Enabled { get; set; }

TagHelper标签如下。

<util-checkbox for="Enabled"></util-checkbox>

生成的Html标签如下。

<mat-checkbox name="gender" [(ngModel)]="model&&model.gender">性别</mat-checkbox>

执行效果如下。

.Net Core应用框架Util介绍(五)

滑动开关

滑动开关与复选框功能相同,但长像更具现代化气质。

TagHelper标签如下。

<util-slide-toggle for="Enabled"></util-slide-toggle>

生成的Html标签如下。

<mat-slide-toggle name="enabled" [(ngModel)]="model&&model.enabled">启用</mat-slide-toggle>

执行效果如下。

.Net Core应用框架Util介绍(五)

表格

Angular Material表格提供了一套模板化机制,你需要任何功能,往表格标签中添加元素就好了。

像序号,多选,分页等常规功能都没有内置到Angular Material表格中,Angular Material官网以Demo的形式提供了参考样例,如果你直接使用它来进行业务开发,将导致十分低效的开发效率。

Util将自动生成序号,多选,分页,排序等常见功能以及数据绑定能力封装到表格包装器组件中,同时,Util保留了Angular Material表格的模板化能力,你依然可以通过往表格标签中添加元素的方式扩展功能。

由于大多表格都需要分页,约定的后台数据格式由PagerList承载,Ts也定义了类似的分页列表对象。

下面演示一个简单的表格示例。

服务端已经封装了通用的查询方法,留待下篇介绍。

先看看TagHelper代码。

1 <util-table id="tableApplication" query-param="queryParam" base-url="application"

2 sort="CreationTime" sort-direction="Desc" max-height="500">

3 <util-table-column type="Checkbox"></util-table-column>

4 <util-table-column type="LineNumber"></util-table-column>

5 <util-table-column for="Code" sort="true"></util-table-column>

6 <util-table-column for="Name" sort="true"></util-table-column>

7 <util-table-column for="Enabled" sort="true"></util-table-column>

8 <util-table-column for="RegisterEnabled" sort="true"></util-table-column>

9 <util-table-column for="CreationTime" sort="true"></util-table-column>

10 <util-table-column title="操作" column="operation">

11 <util-table-cell>

12 <util-a styles="Icon" tooltip="编辑" bind-link="['update',row.id]">

13 <util-icon material-icon="Edit"></util-icon>

14 </util-a>

15 <util-button styles="Icon" menu-id="menu">

16 <util-icon material-icon="More_Vert"></util-icon>

17 <util-menu id="menu">

18 <util-menu-item label="删除" material-icon="Delete" on-click="delete(row.id)"></util-menu-item>

19 <util-menu-item label="查看详细" material-icon="Visibility" bind-link="['detail',row.id]"></util-menu-item>

20 </util-menu>

21 </util-button>

22 </util-table-cell>

23 </util-table-column>

24 </util-table>

生成的Html如下。

1 <mat-table-wrapper #tableApplication="" baseUrl="application" key="application" maxHeight="500" [(queryParam)]="queryParam"><mat-table matSort="" matSortActive="CreationTime" matSortDirection="desc" matSortDisableClear="" [dataSource]="tableApplication.dataSource" [style.max-height]="tableApplication.maxHeight?tableApplication.maxHeight+'px':null" [style.min-height]="tableApplication.minHeight?tableApplication.minHeight+'px':null">

2 <ng-container matColumnDef="selectCheckbox"><mat-header-cell *matHeaderCellDef=""><mat-checkbox (change)="$event?tableApplication.masterToggle():null" [checked]="tableApplication.isMasterChecked()" [disabled]="!tableApplication.dataSource.data.length" [indeterminate]="tableApplication.isMasterIndeterminate()"></mat-checkbox></mat-header-cell><mat-cell *matCellDef="let row"><mat-checkbox (change)="$event?tableApplication.checkedSelection.toggle(row):null" (click)="$event.stopPropagation()" [checked]="tableApplication.checkedSelection.isSelected(row)"></mat-checkbox></mat-cell></ng-container>

3 <ng-container matColumnDef="lineNumber"><mat-header-cell *matHeaderCellDef="">ID</mat-header-cell><mat-cell *matCellDef="let row">{{ row.lineNumber }}</mat-cell></ng-container>

4 <ng-container matColumnDef="code"><mat-header-cell *matHeaderCellDef="" mat-sort-header="">应用程序编码</mat-header-cell><mat-cell *matCellDef="let row">{{ row.code }}</mat-cell></ng-container>

5 <ng-container matColumnDef="name"><mat-header-cell *matHeaderCellDef="" mat-sort-header="">应用程序名称</mat-header-cell><mat-cell *matCellDef="let row">{{ row.name }}</mat-cell></ng-container>

6 <ng-container matColumnDef="enabled"><mat-header-cell *matHeaderCellDef="" mat-sort-header="">启用</mat-header-cell><mat-cell *matCellDef="let row"><mat-icon *ngIf="row.enabled">check</mat-icon><mat-icon *ngIf="!row.enabled">clear</mat-icon></mat-cell></ng-container>

7 <ng-container matColumnDef="registerEnabled"><mat-header-cell *matHeaderCellDef="" mat-sort-header="">启用注册</mat-header-cell><mat-cell *matCellDef="let row"><mat-icon *ngIf="row.registerEnabled">check</mat-icon><mat-icon *ngIf="!row.registerEnabled">clear</mat-icon></mat-cell></ng-container>

8 <ng-container matColumnDef="creationTime"><mat-header-cell *matHeaderCellDef="" mat-sort-header="">创建时间</mat-header-cell><mat-cell *matCellDef="let row">{{ row.creationTime | date:"yyyy-MM-dd" }}</mat-cell></ng-container>

9 <ng-container matColumnDef="operation"><mat-header-cell *matHeaderCellDef="">操作</mat-header-cell>

10 <mat-cell *matCellDef="let row">

11 <a mat-icon-button="" matTooltip="编辑" [routerLink]="['update',row.id]">

12 <mat-icon>edit</mat-icon>

13 </a>

14 <button mat-icon-button="" type="button" [matMenuTriggerFor]="menu">

15 <mat-icon>more_vert</mat-icon>

16 <mat-menu #menu="matMenu"><ng-template matMenuContent="">

17 <button (click)="delete(row.id)" mat-menu-item=""><mat-icon>delete</mat-icon><span>删除</span></button>

18 <button mat-menu-item="" [routerLink]="['detail',row.id]"><mat-icon>visibility</mat-icon><span>查看详细</span></button>

19 </ng-template></mat-menu>

20 </button>

21 </mat-cell>

22 </ng-container>

23 <mat-header-row *matHeaderRowDef="['selectCheckbox','lineNumber','code','name','enabled','registerEnabled','creationTime','operation'];sticky:true"></mat-header-row><mat-row (click)="tableApplication.selectedSelection.select(row)" *matRowDef="let row;columns:['selectCheckbox','operation']" class="mat-row-hover" [class.selected]="tableApplication.selectedSelection.isSelected(row)"></mat-row></mat-table></mat-table-wrapper>

可以看见,Html比TagHelper代码要复杂得多,这还是封装过后的情况,如果完全没有封装,折腾一个表格将会耗费你大量精力,且Bug遍地,难以维护。

Ts代码几乎看不见,你只需设置base-url属性,数据绑定就完成了。

base-url是一个基地址,根据约定创建服务端请求地址/api/baseUrl,如果你的请求地址不同,可以改为设置url属性。

执行效果如下。

.Net Core应用框架Util介绍(五)

树型表格

树型层次关系是业务常见操作之一。

Util Angular Material的封装主要是在Angular Material 5.x之前完成的,Angular Material 6.x才提供了树型控件,所以Util尚未封装树型控件,不过为了解决编辑树型层次困难的局面,我从PrimeNg组件库Copy了一个树型表格过来。

PrimeNg是另一个开源的Angular组件库,它的树型表格功能非常弱,我花了数天时间来修改它的源码,以满足我的基本需求。

由于树型包含同步加载,异步加载,上移,下移,单选,多选等操作,封装树型表格比普通表格要复杂得多。

服务端提供了PrimeTreeControllerBasePrimeTreeNode等对象类型来实现与客户端通信,不过它们都还相当具体化,待后续封装Ng-Zorro树型组件时再来重构。

一旦封装完成,它用起来就跟Angular Material表格几乎没什么区别。

来看个示例。

TagHelper代码如下。

<util-tree-table id="treeTable_role" base-url="role" query-param="queryParam" selection-mode="Multiple" key="treeTable_role" >

<util-tree-table-column for="Name"></util-tree-table-column>

<util-tree-table-column for="Code"></util-tree-table-column>

<util-tree-table-column for="Enabled"></util-tree-table-column>

<util-tree-table-column for="SortId"></util-tree-table-column>

<util-tree-table-column title="操作">

<util-a styles="Icon" tooltip="添加下级角色" link="create" query-params="{id:row.data.id}">

<util-icon material-icon="Add"></util-icon>

</util-a>

<util-button id="btnMoveUp" styles="Icon" tooltip="上移" ng-if="!isFirst(row)" on-click="moveUp(row,btnMoveUp,$event)">

<util-icon material-icon="Arrow_Upward"></util-icon>

</util-button>

<util-button id="btnMoveDown" styles="Icon" tooltip="下移" ng-if="!isLast(row)" on-click="moveDown(row,btnMoveDown,$event)">

<util-icon material-icon="Arrow_Downward"></util-icon>

</util-button>

<util-button styles="Icon" menu-id="menu" on-click="selectRow(row,$event)">

<util-icon material-icon="More_Vert"></util-icon>

<util-menu id="menu">

<util-menu-item label="编辑" material-icon="Edit" bind-link="['update',row.data.id]"></util-menu-item>

<util-menu-item label="禁用" material-icon="Lock" on-click="disable(row)"></util-menu-item>

<util-menu-item label="启用" material-icon="Lock_Open" on-click="enable(row)"></util-menu-item>

<util-menu-item label="删除" material-icon="Delete" on-click="delete(row)"></util-menu-item>

<util-menu-item label="详细" material-icon="Visibility" bind-link="['detail',row.data.id]"></util-menu-item>

</util-menu>

</util-button>

</util-tree-table-column>

</util-tree-table>

生成的Html如下。

<p-tree-table #treeTable_role="" baseUrl="role" key="treeTable_role" selectionMode="checkbox" [(queryParam)]="queryParam">

<p-column field="name" header="角色名称"></p-column>

<p-column field="code" header="角色编码"></p-column>

<p-column field="enabled" header="启用"><ng-template let-first="first" let-i="index" let-last="last" let-row="rowData"><mat-icon *ngIf="row.data.enabled">check</mat-icon><mat-icon *ngIf="!row.data.enabled">clear</mat-icon></ng-template></p-column>

<p-column field="sortId" header="排序号"></p-column>

<p-column header="操作"><ng-template let-first="first" let-i="index" let-last="last" let-row="rowData">

<a mat-icon-button="" matTooltip="添加下级角色" routerLink="create" [queryParams]="{id:row.data.id}">

<mat-icon>add</mat-icon>

</a>

<mat-button-wrapper #btnMoveUp="" (onClick)="moveUp(row,$event)" *ngIf="!isFirst(row)" style="mat-icon-button" tooltip="上移"><ng-template>

<mat-icon>arrow_upward</mat-icon>

</ng-template></mat-button-wrapper>

<mat-button-wrapper #btnMoveDown="" (onClick)="moveDown(row,$event)" *ngIf="!isLast(row)" style="mat-icon-button" tooltip="下移"><ng-template>

<mat-icon>arrow_downward</mat-icon>

</ng-template></mat-button-wrapper>

<button (click)="selectRow(row,$event)" mat-icon-button="" type="button" [matMenuTriggerFor]="menu">

<mat-icon>more_vert</mat-icon>

<mat-menu #menu="matMenu"><ng-template matMenuContent="">

<button mat-menu-item="" [routerLink]="['update',row.data.id]"><mat-icon>edit</mat-icon><span>编辑</span></button>

<button (click)="disable(row)" mat-menu-item=""><mat-icon>lock</mat-icon><span>禁用</span></button>

<button (click)="enable(row)" mat-menu-item=""><mat-icon>lock_open</mat-icon><span>启用</span></button>

<button (click)="delete(row)" mat-menu-item=""><mat-icon>delete</mat-icon><span>删除</span></button>

<button mat-menu-item="" [routerLink]="['detail',row.data.id]"><mat-icon>visibility</mat-icon><span>详细</span></button>

</ng-template></mat-menu>

</button>

</ng-template></p-column>

</p-tree-table>

看上去Html比TagHelper没有复杂多少,那是因为已经将功能内置到树型表格组件内部,不得不承认,有时候修改源码比在外围扩展要省很多力气。

执行效果如下。

.Net Core应用框架Util介绍(五)

在完成了异步加载,多选,上移,下移,搜索,删除行,刷新,分页等一系列功能后,一行Ts都没有,是否感觉到很清爽呢。

其它组件

Util还封装了颜色拾取器,菜单,侧边栏等组件,限于篇幅,就不一一介绍。

小结

本文简要介绍了Angular标准组件的封装手法,它能够大幅提升业务开发的生产力,同时也提醒你,必须系统学习原生技术,否则碰上稍微复杂点的问题就无法解决。

本文更多的是介绍封装思路,而封装思想与具体UI技术无关,一旦你了解了封装背后的动机和技巧,不论Angular还是Vue,或者Android组件,甚至小程序都可以通过封装来提升开发效率。

未完待续,C#服务端CRUD的封装将在下篇介绍。

写文需要动力,请大家多多支持,点下推荐,Github点下星星

Util应用框架交流一群: 24791014(已满)

Util应用框架交流二群: 184097033

Util应用框架地址:https://github.com/dotnetcore/util

0

精彩评论

暂无评论...
验证码 换一张
取 消